Barion Pixel

Reklamační řad (záruka a odpovědnost za vady)

Kupující má právo reklamovat zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího v záruční době, jinak kupujícímu právo z vad zboží zaniká. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Kupující nemá právo uplatnit záruku za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Právo z odpovědnosti za vady zboží reklamací je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese DespaD, s.r.o. Dlouhá 819/27,949 01 Nitra, resp. na e-mailové adrese: info@www.bataty.cz, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak.

Záruční doba

 • má li zboží na obalu vyznačené datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, práva z odpovědnosti za vady při těchto věcech musí kupující uplatnit neprodleně, nejpozději do uplynutí tohoto data spotřeby nebo minimální trvanlivosti u prodávajícího,
 • u věcí, které se rychle kazí, musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději den následující po převzetí zboží kupujícím, jinak práva zaniknou,
 • u ostatního zboží je záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že písemné uplatnění reklamace doručí prodávajícímu e-mailem na e-mailovou adresu: info@www.bataty.cz, Kupující je zároveň povinen reklamované zboží vrátit prodávajícímu doručením na jeho adresu: xxx nebo si způsob vrácení dojedná telefonicky nebo e-mailem. Způsob vrácení zboží u věcí, které se rychle kazí, si kupující dohodne s prodávajícím telefonicky na tel. . čísle: 737 038 739 nebo e-mailem: info@www.bataty.cz

Kupující je povinen v písemném uplatnění reklamace uvést:

 • identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
 • datum a číslo objednávky,
 • specifikaci zboží,
 • druh a rozsah vad zboží,
 • požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměnou věci, odstoupení od smlouvy, sleva z kupní ceny, odstranění vad zboží).

Práva kupujícího z vad zboží/ způsob vyřízení reklamace (§ 622 a 623 Obč. zák.):

Při odstranitelných vadách:

 • kupující má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna nebo aby byla vadná věc vyměněna za věc bezvadnou. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Prodávající je oprávněn vždy, dle vlastního uvážení, vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,
 • jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Při neodstranitelné vadě, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady:

 • kupující má právo na výměnu věci,
 • kupující má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se vždy považují za neodstranitelné.

U jiných neodstranitelných vad:

 • má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, nebo
  provozováním či uskladněním výrobku v nevhodných podmínkách,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí
  vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží, pokud byly kupujícímu dodány spolu se zbožím,
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • ppoškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením zboží i vady vyskytující se na zboží v době prodeje, na které kupující při převzetí zboží neupozornil prodávajícího nebo přepravce.

Uskladňování zboží
Kupující je povinen uskladňovat zakoupené zboží dle instrukcí výrobce na obalu resp. uvedených v popisu zboží, nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Reklamace nebude uznána, pokud kupující prokazatelně nedodržel instrukce výrobce, nebo vada byla zapříčiněna jeho nesprávnou manipulací a skladováním.
Reklamace zboží nemá odkladný účinek na splatnost kupní ceny.

Reklamační řízení
Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • uplatnění reklamace u prodávajícího,
 • doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • uuplatnění reklamace u prodávajícího provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Pokud vyřízení reklamace trvá déle než 30 dní, má kupující stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, kterou nelze odstranit (kupující může uplatnit právo na výměnu věci nebo právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).

Prodávající oznámí výsledek vyřízení reklamace písemně (e-mailem, poštou). Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě.