Barion Pixel

Obchodní podmínky

Vítáme Vás v internetovém obchodě www.bataty.cz. Před nákupem a využitím našich služeb si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené podmínky a upozornění. Tyto obchodní podmínky jsou smlouvou mezi Vámi jako Kupujícím a společností DespaD, s.r.o. jako Prodávajícím. Použitím Stránky vyjadřujete souhlas s ustanoveními a podmínkami uvedenými níže.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoločnosti DespaD, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností DespaD, s.r.o., se sídlem Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, IČ: 47179040, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl. Sro, vl. čj. 34369/N jako prodávajícím a zákazníky – konečnými spotřebiteli jako kupujícími vznikající při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové stránce bataty.cz (dále jako „VOP“).

1. SMLUVNÍ STRANY A ORGÁN DOZORU NAD NABÍDKOU A PRODEJEM VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB

Prodávající: obchodní jméno: DespaD, s.r.o., se sídlem: Dlouhá 819/27, 949 01 Nitra, IČO: 47179040, DIČ: 2023787370, DIČ: SK2023787370, zapsaná v Obchodním rejstříku Sro, vl. čj. 34369/N, telefonní číslo: +421 911 125 848, kontaktní e-mail: info@bataty.cz (dále jako „prodávající“).

Adresa prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět: DespaD, s.r.o., ul. Dlhá 819/27, 949 01 Nitra, e-mail: info@bataty.cz

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání.

Kupující – spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, která odeslala po vlastní autorizaci závaznou elektronickou objednávku zboží prostřednictvím elektronického obchodu bataty.cz (dále také jako „e-shop“)  (dále jako „kupující“).

Prodávající má právo odmítnout dodání zboží, jehož prodej je zakázán fyzickým osobám mladším 18 let.

Orgán dozoru nad nabídkou a prodejem výrobků a poskytováním služeb: Vaše dotazy, upozornění a podněty k provedení kontroly můžete uplatnit na příslušném inspektorátu Slovenské obchodní inspekce (SOI), která je orgánem dozoru nad nabídkou a prodejem výrobků a poskytováním služeb. Vaše dotazy, upozornění a podněty k provedení kontroly můžete adresovat dále Státní veterinární a potravinové správě SR jako orgánu dozoru nad nabídkou a prodejem potravin a také Úřadu veřejného zdravotnictví SR jako orgánu dozoru nad nabídkou a prodejem kosmetických výrobků.

Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
web: www.soi.sk

Regionální úřad veřejného zdravotnictví Nitra
Štefánikova 58, 949 01 Nitra
tel.č.: 037/6524 501, 6560411
e-mail: nr.sekretariat@uvzsr.sk
web: www.ruvznr.sk

Regionální veterinární a potravinová správa Nitra
Akademická 1, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6536202
e-mail: podatelna.NR@svps.sk
www.svps.sk

2. 2. KUPNÍ SMLOUVA, KUPNÍ CENA A ZBOŽÍ

Kupní smlouvou je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta a uzavřena na dálku (výlučně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího) e-shopu prodávajícího. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zaplatit za objednané zboží kupní cenu (dále jako „kupní smlouva“).

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, resp. vzniká potvrzením odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího (ze strany prodávajícího) o přijetí závazné elektronické objednávky zboží. Kupní smlouva zaniká převzetím zboží nebo odstoupením kupujícího nebo prodávajícího od kupní smlouvy.

Zbožím se rozumí všechny produkty nabízené na e-shopu prodávajícího a uvedené v platném a účinném seznamu spolu s příslušnými cenami.

Kupující zároveň bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v rámci e-shopu je navázána na skladové zásoby prodávajícího a prodávající proto negarantuje dostupnost zboží. V případě, že zboží prezentované v rámci e-shopu nebude dostupné, prodávající zajistí, aby takové zboží bylo nedostupné i v rámci e-shopu, resp. aby nedostupné zboží nebylo možné vložit do „nákupního košíku“.

Kupní cena
Před tím, než kupující odešle závaznou elektronickou objednávku, je prodávající povinen bezprostředně před odesláním objednávky kupujícímu výslovně, jednoznačně a srozumitelně uvést informace ohledně hlavních vlastností vybraného zboží, celkovou cenu zboží včetně daně z přidané hodnoty nebo není-li cenu možné určit předem, způsob jakým se vypočítá , jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky. Pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, je prodávající povinen uvést kupujícímu skutečnost, že do celkové ceny mohou být započteny takové náklady nebo poplatky.

Prodávající má povinnost zajistit, aby kupující výslovně potvrdil, že byl seznámen s tím, že součástí elektronické objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu. Pro odeslání elektronické objednávky je třeba, aby kupující stiskl tlačítko označené jako „Potvrdit objednávku“ nebo tlačítko označené podobným významem vyjadřujícím skutečnost,

3. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

Vytvoření a odeslání objednávky
Závaznou elektronickou objednávkou zboží se rozumí kupujícím odeslaný elektronický formulář, zpracovaný systémem e-shopu, obsahující elektronickým formulářem požadované kupujícím správně, pravdivě a zcela vyplněné informace. Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek podle časového pořadí v jakém mu byly doručeny.

Pro úspěšné vytvoření elektronické objednávky se nevyžaduje registrace a založení zákaznického účtu na webové stránce e-shopu.

Kupující provede objednávku výběrem zboží, které chce koupit určeného co do množství a druhu a ceny kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a následně tlačítka „Pokladna“ a zároveň řádným vyplněním elektronického objednávkového formuláře, souhlasem s obchodními podmínkami a kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“.

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

 • identifikace kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, bydliště a kontakt (telefonní číslo a e-mailová adresa),
 • prohlášení kupujícího o dovršení 18 let věku, pokud objednávka zahrnuje i alkoholické nápoje,
 • identifikace zboží, jeho množství,
 • adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu bydliště kupujícího (za předpokladu, že tato adresa bydliště nebo sídla, resp. místa podnikání je některým z míst dodání, do kterých prodávající zboží dodává),
 • jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn výlučně kupující).

Prodávající není povinen potvrdit přijetí neúplné objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a nebo doplňujících elektronickou objednávku se objednávka považuje za úplnou.

Potvrzení objednávky
Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) přijetí elektronické objednávky a to neprodleně, nejpozději do 30 min. po jejím doručení. Potvrzením elektronické objednávky (které obsahuje specifikaci prodávajícího a kupujícího, specifikaci zboží, konečnou cenu zboží, místo a čas doručení zboží) dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se potvrzení elektronické objednávky ze strany prodávajícího je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně uvědomit prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@bataty.cz

Nesprávné údaje v objednávce
Prodávající neodpovídá za prodlení dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při vyplňování objednávkového formuláře nezadal všechny požadované údaje, případně vyplnil registrační formulář nesprávně, chybně, nepravdivě.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať/zrušiť elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho a to e-mailom na adresu: info@bataty.cz alebo telefonicky na tel. čísle: +420 737 038 739.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit elektronickou objednávku nebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné potvrdit zejména pro chybně uvedené kontaktní údaje, nedostupnost kupujícího, neposkytnutí potřebné součinnosti kupujícího ohledně doplnění nezbytných údajů objednávky,
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že kupující nepřijme návrh dohody ze strany prodávajícího a zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů ode dne zrušení objednávky prodávajícím.

5. PRÁVO K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy:

 • ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (s výjimkou zboží, které podléha rýchlemu snížení jakosti nebo zkáze, t.j. potraviny, ovoce, zelenina a pod.)
 • kdykoli před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. kdykoli od uzavření kupní smlouvy do převzetí zboží).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím písemného prohlášení adresovaného prodávajícímu na poštovní adresu: DespaD s.r.o., Dlouhá 819/27, 949 01 Nitra nebo e-mailovou adresu info@bataty.cz. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Prodávající je povinen ihned po přijetí odstoupení od smlouvy poskytnout kupujícímu potvrzení o doručení odstoupení kupujícího od kupní smlouvy na e-mailovou adresu kupujícího.

Kupujíci není oprávneň odstoupit od kupní smlouvy v případě, že sa jedná o zboží:

 • zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, tzn. potraviny, ovoce, zelenina a pod.,
 • periodický tisk,
 • zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím např. nebalená zelenina, ovoce apod.,
 • zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po podání porušen. otevřené konzervy, zavařeniny, láhve resp. zboží, jehož balení bylo porušeno apod.),
 • v dalších případech uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 • oodstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího a prodávajícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit již přijaté finanční plnění a číslo účtu. V případě, že kupující nesplní tuto povinnost, odstoupení od kupní smlouvy není platné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu poštou na adresu DespaD, s.r.o. Dlouhá 819/27, 949 01 Nitra nebo jako příloha e-mailu na adresu: info@bataty.cz
 • kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat (neporušené) zboží zpět na adresu: DespaD, s.r.o., Dlouhá 819/27, 949 01 Nitra nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Způsob vrácení zboží je kupující povinen předem zkonzultovat s prodávajícím a to prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@bataty.cz nejpozději 7 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátit kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží, jakož i veškeré platby, které prodávající od kupujícího přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při své platbě nebo převodem na účet kupujícího.

Při odstoupení od kupní smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby uvedené v předchozím odstavci před tím, než je zboží prodávajícímu doručeno nebo dokud kupující neprokáže prodávajícímu zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně.

Při odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží, a to i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Náklady na vrácení zboží nese kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nemělo vady.

Odstoupení prodávajícího od smlouvy
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, že došlo k tak závažným změnám, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží sjednané ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem jako se uskutečnila úhrada kupní ceny.

6. CENOVÉ PODMÍNKY

Kupní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím e-shopu je uvedena vždy vedle každého vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty (DPH) v příslušné výši, není-li uvedeno jinak. Spolu s potvrzením objednávky bude kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické objednávce zaslána i zálohová faktura s předběžnou kupní cenou včetně DPH (kromě sazenic). Konečná kupní cena je uvedena v konečné faktuře a příjmovém pokladním dokladu předloženém kupujícímu při dodání zboží. Konečná kupní cena může být odlišná od předběžné kupní ceny pouze u zboží, které se prodává na váhu.

Cena u zboží, které se prodává na váhu (zelenina, ovoce apod.).

Cena zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnuje cenu vratných obalů v případě objednání zboží takto baleného resp. standardně distribuovaných.

U zboží, které se prodává na váhu, tzn. j. před dodáním se váží jejich skutečná hmotnost, například u zeleniny, ovoce, masa a pod. je účtovaná cena vypočtená na základě skutečné hmotnosti navážené v době vážení zboží; j. až po potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě objednání zboží na váhu je prodávající oprávněn dodat zboží, jehož váha se odlišuje od váhy specifikované v potvrzené objednávce s rozdílem do +- 10 % v závislosti na druhu a povaze váženého zboží. Odchylka podle předchozí věty se vztahuje na každý jeden druh váženého zboží zvlášť a odchylky jednotlivých zboží se nesčítají. S příslušnou hmotnostní odchylkou bude poměrně navýšena i cena objednaného zboží, která bude zohledněna v konečné faktuře předložené s příjmovým pokladním dokladem při dodání zboží kupujícímu.

U zboží, které se prodávají na váhu (ovoce, zelenina, maso apod.) je při objednávání prostřednictvím e-shopu uvedena předběžná cena za 1 ks (tj. v případě sazenice (planty), agrokolíky, bataty chipsy), cena za 1 metr (netkaná agrotextilie) a cena za 1 kg v případě zeleniny/batat hlízy. Prodávající v konečné faktuře uvede skutečnou cenu zboží na váhu podle jeho skutečné váhy.

Pokud při dodání zboží hmotnostní rozdíl přesáhne odchylku +- 10 % s příslušným navýšením ceny v konečné faktuře, kupující má právo odmítnout převzetí takového zboží, což se pro účely těchto VOP považuje za odstoupení od kupní smlouvy, a to buď v celém rozsahu, nebo jen v části. O této skutečnosti se sepíše záznam s přepravcem při dodání zboží. Již zaplacená kupní cena nebo její část bude vrácena kupujícímu do 14 dnů ode dne odmítnutí převzetí.

Snížení/zvýšení ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) ceny zboží uvedené v e-shopu s tím, že nové ceny zboží jsou platné dnem jejich zveřejnění. Pro kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedená u zboží v době odeslání elektronické objednávky prodávajícímu, kterou prodávající následně potvrdí v přijetí objednávky kupujícího, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

Případné zvýšení nebo snížení ceny zboží prodávajícím v době od odeslání objednávky kupujícím po doručení objednaného zboží nebo během reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Kupující si je vědom, že v případě snížení ceny zboží v době od odeslání objednávky až po ukončení případného reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží, nemá nárok na vrácení části kupní ceny za zboží ve výši rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky prodávajícímu. Prodávající v případě jeho jednostranného zvýšení ceny zboží až po odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu nemá nárok na úhradu peněžního rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

V případě, že se na stránce e-shopu objeví u některého zboží cena evidentně vadná, jde-li o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu vady systému se u zboží objeví cena “0 Kč” resp. obdobná zanedbatelná cena ve vztahu ke konkrétnímu zboží, prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může z tohoto důvodu od kupní smlouvy písemně odstoupit.

7. PLATOBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH (kromě sazenic). V případě objednávky s úhradou předem má zákazník široké možnosti úhrady. Nejrychlejší formou úhrady jsou platební brány vybraných bank a platební systémy/služby Barion.

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kreditní kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo jeho povolení je H-EN-I-1064/2013..

Další možností je manuální úhrada potřebné částky bankovním převodem nebo přímým vkladem ve Fio bance na bankovní účet uvedený v objednávce.

Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, cenu uvedenou v objednávce bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží dostatečně průkaznou formou.

8. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky zboží budou expedovány po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, a to na místo dodání uvedené v objednávce za předpokladu, že je místem dodání dle těchto VOP.

Místo dodání
Prodávající doručuje objednávky zboží pouze do míst, která jsou uvedena v seznamu míst před odesláním. Kupující může zvolit místo dodání v rámci Slovenské a České republiky. Za dodání zboží se považuje jeho doručení kupujícímu před první uzamykatelné dveře bytového domu nebo jiného obytného prostoru, ke kterým je kupující povinen dostavit se k převzetí zboží..

Čas dodání
Doba dodání zboží kupujícímu závisí na momentu odeslání objednávky zboží kupujícím a zvoleného místa dodání. Prodávající dodává zboží od pondělí do pátku včetně a v časovém rozmezí od 7:00 hodin. do 20:00 hodin. (pokud tyto VOP nestanoví jinak), s výjimkou svátků a dnů pracovního klidu určených obecně závaznými právními předpisy, připadnou-li na některý z těchto dnů dodání. V takovém případě bude zboží dodáno nejbližší den (pracovní den nebo sobotu).

Prodávající si vyhrazuje právo určit dny, během kterých nebude dodávat zboží. O této skutečnosti bude předem a včas informovat kupující na stránce e-shopu..

Dodání zboží
Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu. V případě, že prodávající nebo přepravce dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím určená oprávněná osoba. Doba dodání zboží zavisí na naší skladové dostupnosti. Průměrná doba dodání je 1-3 pracovní dny.

Dodání zboží osobě mladší 18 let
Prodávající si vyhrazuje možnost zkontrolovat věk osoby přebírající zboží v místě dodání. Pokud osoba nedovršila věk 18 let a zboží nemůže převzít jiná osoba, prodávající odmítne dodání zboží takové osobě, zejména jde-li o dodání zboží, jehož prodej je osobám mladším 18 let zakázán.

Nedostupné/vyprodané zboží
U zboží označeného jako „NEDOSTUPNÝ/VYPRODANÝ“, které není v daném momentě na skladě, je prodávající povinen informovat kupujícího e-mailem nebo jinou formou o dostupnosti uvedeného zboží jakož i o dodacích lhůtách ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne poptávky kupujícího resp. jeho žádosti o poskytnutí uvedené informace či jiné poptávky, ze které je zřejmý zájem kupujícího o uvedené zboží. Dodací lhůty u zboží označeného jako „NEDOSTUPNÝ/VYPRODANÝ“ jsou dodací lhůty závislé na dodacích možnostech dodavatele prodávajícího. Prodávající u zboží označeného jako „NEDOSTUPNÝ/VYPRODANÝ“ negarantuje dostupnost tohoto zboží.

Bezdůvodné odmítnutí převzít zboží
V případě, že kupující během jednoho kalendářního měsíce dvakrát bezdůvodně odmítne převzít jím objednané zboží od prodávajícího nebo přepravce nebo jakýmkoli jiným způsobem zmaří dodání zboží, vyhrazuje si prodávající právo na odmítnutí přijetí objednávky kupujícího v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci, ve kterém došlo k bezdůvodnému odmítnutí převzetí zboží kupujícím, tímto není dotčen nárok na náhradu škody prodávajícího vůči kupujícímu.

Povinnost kupujícího zkontrolovat zásilku

 • při převzetí zboží od zasilatelské společnosti je kupující povinen zkontrolovat množství doručených balíků, jejichž počet je uveden na adresním štítku umístěném na balíku a v doručovacím archu kurýra a neporušenost obalu všech balíků zásilky za přítomnosti kurýra. Svým podpisem na doručovacím archu kupující potvrzuje správnost množství převzatých balíků a jejich neporušený obal. Pokud je zásilka (nebo její obal) viditelně porušena, poškozena nebo zničena, resp. nekoresponduje množství převzatého zboží, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží při přepravě nebudou prodávajícím akceptoványé.
 • reklamace mechanického poškození zboží doručeného v neporušeném obalu, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je kupující povinen oznámit mailovou formou na adresu info@bataty.cz do 24 hodin od převzetí zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu již nelze uznat.

Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží, pokud kupující nesplní svou povinnost podle tohoto bodu, nemohou být akceptovány.

Vlastnické právo ke zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží kupující nebo jeho zmocněnec nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Kupující má právo reklamovat zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího v záruční době, jinak kupujícímu právo z vad zboží zaniká. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Kupující nemá právo uplatnit záruku za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Právo z odpovědnosti za vady zboží reklamací je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího na adrese DespaD, s.r.o., Dlouhá 819/27, 949 01 Nitra, resp. na e – mailové adrese: info@bataty.cz, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak.

Záruční doba

 • má-li zboží na obalu vyznačené datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, práva z odpovědnosti za vady při těchto věcech musí kupující uplatnit neprodleně, nejpozději do uplynutí tohoto data spotřeby nebo minimální trvanlivosti u prodávajícího,
 • u věcí, které se rýchle kazí, musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději den následující po převzetí zboží kupujícím, jinak práva zaniknou,
 • u ostatních zboží je záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

Datum minimální trvanlivosti

 • podle nařízení se uvedení tohoto data nevyžaduje na čerstvém ovoci a zelenině.

Batáty/hlízynení vhodné skladovat v chladu. Optimální skladovací teplota je od 13 do 15 °C (suché a tmavé místo). Za těchto podmínek lze předpokládat skladovatelnost 2 – 4 měsíců.
Batáty chipsy: minimální doba trvanlivosti je uvedena na vrchní straně obalu.

Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že písemné uplatnění reklamace doručí prodávajícímu e-mailem na e-mailovou adresu: info@bataty.cz, Kupující je zároveň povinen reklamované zboží vrátit prodávajícímu doručením na jeho adresu: xxx nebo si způsob vrácení dojedná telefonicky nebo e-mailem. Způsob vrácení zboží u věcí, které se rychle kazí, si kupující dohodne s prodávajícím telefonicky na tel. . čísle: 0911 125 848 nebo e-mailem: info@bataty.cz

Kupující je povinen v písemném uplatnění reklamace uvést:

 • identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
 • datum a číslo objednávky,
 • specifikaci zboží,
 • druh a rozsah vad zboží,
 • ppožadovaný způsob vyřízení reklamace (výměnou věci, odstoupení od smlouvy, sleva z kupní ceny, odstranění vad zboží).

Práva kupujícího z vad zboží/ způsob vyřízení reklamace (§ 622 a 623 Obč. zák.):
při odstranitelných vadách:

 • kupující má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna nebo aby byla vadná věc vyměněna za věc bezvadnou. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Prodávající je oprávněn vždy, dle vlastního uvážení, vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 • jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

při neodstranitelné vadě, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady:

 • kupující má právo na výměnu věci,
 • kupující má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se vždy považují za neodstranitelné.

U jiných neodstranitelných vad:

 • má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, nebo
  provozováním či uskladněním výrobku v nevhodných podmínkách,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí
  vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží, pokud byly kupujícímu dodány spolu se zbožím,
 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 • poškozením zboží neodvratitelnými a nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
 • zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením zboží i vady vyskytující se na zboží v době prodeje, na které kupující při převzetí zboží neupozornil prodávajícího nebo přepravce.

Uskladňování zboží
Kupující je povinen uskladňovat zakoupené zboží dle instrukcí výrobce na obalu resp. uvedených v popisu zboží, nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Reklamace nebude uznána, pokud Kupující prokazatelně nedodržel instrukce výrobce, nebo vada byla zapříčiněna jeho nesprávnou manipulací a skladováním.

Reklamace zboží nemá odkladný účinek na splatnost kupní ceny

Reklamační řízení
Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • uplatnění reklamace u prodávajícího,
 • doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • uplatnění reklamace u prodávajícího provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Pokud vyřízení reklamace trvá déle než 30 dní, má kupující stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady kterou nelze odstranit (kupující může uplatnit právo na výměnu věci nebo právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny).

Prodávající oznámí výsledek vyřízení reklamace písemně (e-mailem, poštou). Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě.

10. POSTUP PŘI VYBAVOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ

Jakoukoli stížnost nebo podnět týkající se předmětu podnikatelské činnosti prodávajícího je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@bataty.cz Prodávající je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení stížnosti nebo podnětu na stížnost nebo podnět reagovat.

11. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@bataty.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující (spotřebitel) má následně právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon č. 391/2015 S. z.“).

Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 1/2003. 391/2015 Z. z., jejich seznam vede Ministerstvo hospodářství SR, který je dostupný online na této internetové adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelských-sporov-1/ seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů-1

Pro spotřebitelské spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) bude příslušná Slovenská obchodní inspekce ve smyslu § 3 ods. 2 písm. c) zákona 391/2015 Z. z., tím není dotčena předchozí věta.

Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č.j. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO (řešení sporů online), která je dostupná online na této internetové adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

Jsou-li na alternativní řešení sporu příslušné několik subjektů alternativního řešení sporů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Na ustanovení smlouvy, která zavazují spotřebitele podat návrh na předem určený subjekt alternativního řešení sporů, se nepřihlíží.

Návrh musí obsahovat:

 • jméno a příjmení spotřebitele, adresu na doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
 • přesné označení prodávajícího,
 • úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
 • označení, čeho se spotřebitel domáhá,
 • datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,
 • prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 ods. 1 písm. a) až e),
 • ddoklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze 1 a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů. Neobsahuje-li návrh výše uvedené náležitosti nebo nejsou-li k němu přiloženy doklady potřebné k jeho posouzení, subjekt alternativního řešení sporů neprodleně informuje spotřebitele o tom, jaké má návrh nedostatky, jakým způsobem mají být odstraněny a vyzve jej, aby neúplný nebo nesrozumitelný návrh doplnil ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní. Subjekt alternativního řešení sporů zároveň spotřebitele poučí o následcích nedoplnění návrhu ve stanovené lhůtě.

Alternativní řešení sporů může využít pouze kupující – spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, ve kterých vyčíslitelná hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může ve svých pravidlech alternativního řešení sporů stanovit, že je oprávněna požadovat od spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu v částce, kterou zveřejní na svém webovém sídle. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 € s DPH.

12. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi zboží a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že tyto VOP platí pro dodání zboží na území České republiky objednaného prostřednictvím e-shopu.

Kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s tím, že VOP a jejich ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy a na veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikly zejména při uzavírání kupní smlouvy, reklamaci zboží a odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi smluvními stranami vysloveně dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním aktualizovaných VOP na internetových stránkách prodávajícího e-shopu.

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, výslovně neupravené v těchto VOP, se řídí Zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku. 22/2004 o elektronickém obchodu a Zákonem č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

Dnem uveřejnění nových VOP ztrácejí předchozí VOP účinnost. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránce e-shopu. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na stránce e-shopu.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a/nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

DespaD, s.r.o.
Ing. Darko Ďurica, PhD.
jednatel

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 23.01.2022