Obchodní podmínky

 

Vítáme Vás v internetovém obchodě www.bataty.cz. Před nákupem a využitím našich služeb si prosím pozorně přečtěte níže uvedené podmínky a upozornění. Tyto obchodní podmínky jsou smlouvou mezi Vámi jako Kupujícím a společností DespaD, s.r.o. jako Prodávajícím. Použitím Stránky vyjadřujete souhlas s ustanoveními a podmínkami uvedenými níže.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.bataty.cz a upravují práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím. Podmínky jsou stanoveny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami upravují základní zásady a principy obchodních vztahů příslušná ustanovení Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení zde uvedená jsou platná, pokud není písemnou smluvní formou mezi dodavatelem a zákazníkem uvedeno jinak.

Prodávajícím“ se rozumí:

DespaD, s.r.o.
Dlhá 819/27
SK-949 01 Nitra
IČO: 47 179 040
DIČ: 2023787370

Společnost je zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Nitra, oddělení s.r.o., vložka č. 34369/N

Kupujícím“ se rozumí v elektronické databázi Prodávajícího fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou Objednávku. Kupující je povinen v registračním formuláři uvést přesné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byt starší než 18 roků.

Příjemcem“ se rozumí v objednávce Kupujícím určená fyzická nebo právnická osoba, určená k převzetí předmětu Objednávky na adrese uvedené v registračním formuláři jako místo dodání (dále jen „Dodací adresa“).

Objednávkou“ se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář obsahující informace o Kupujícím, popřípadě Příjemci (pokud není totožný s Kupujícím), o objednaném zboží z nabídky obchodu a o ceně tohoto zboží a služby.

Položkou“ se rozumí jakýkoliv produkt z katalogu produktů. Objednávka může obsahovat několik položek z produktového katalogu a také každá položka v Objednávce může být zastoupena různým počtem kusů resp. násobkem standardizované hmotnostní míry (1kg).

I. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

1.1 Odeslaná Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním elektronické Objednávky Kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Odesláním elektronické Objednávky Kupující akceptuje všechna ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání této Objednávky.

1.2 Pod odesláním Objednávky se rozumí kliknutí na tlačítko „Odeslat“ při vyplnění všech povinných údajů na Stránce v části „E-shop“ objednávky.

1.3 Závazným pro účely Objednávky je výběr zboží na základě popisu. Vizuální část a obrázky mají nezávazný, pouze informativní charakter.

1.4 Hmotnost produktů pro účel zjištění celkové hmotnosti nákupu je orientační, nemusí odpovídat skutečnosti.

1.5 Všechny Objednávky podané prostřednictvím Stránky jsou pro Kupujícího závazné.

1.6 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky Prodávajícím e-mailem.

1.7 Kupní smlouva nabývá účinnosti zaplacením ve smyslu bodu 3.2 nebo bodu 3.3.

1.8 Za pracovní hodiny je považovaný čas od 6.00 do 24.00 v pracovní dny, pokud na ně nepřipadá státní svátek a/nebo den pracovního volna. Soboty, neděle, státní svátky a dny pracovního volna nejsou zahrnuty do dní disponujících pracovními hodinami.

II. Cena zboží a služby

2.1 Ceny zboží jsou takové, jaké jsou uvedeny na Stránce v čase zaslání Objednávky, a ceny jsou v této výši také účtované.

2.2 U zboží je cena stanovena za definovanou hmotnostní jednotku (1kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základě skutečné hmotnosti navážené v den vážení zboží.

2.3 Všechny ceny uváděné na Stránce jsou včetně DPH v příslušné výši určené ve smyslu právních předpisů platných a účinných v čase platby za zboží.

2.4 Výsledná cena, která se objeví v Objednávce před jejím potvrzením Kupujícím, je uvedena včetně všech daní a poplatků.

2.5 Ceny zboží se mění na Stránce průběžně v závislosti na aktuálních podmínkách obchodních partnerů a dodavatelů Prodávajícího.

2.6 V případě uhrazené a akceptované Objednávky podle bodu 2.6 cena takto objednaného zboží je závazná pro obě smluvní strany.

2.7 Celková cena každé Objednávky je součtem ceny za zboží a ceny za dovoz zboží – za službu (na Stránce uvedené v objednávce jako „Způsob dopravy“)

III. Platební podmínky

3.1 Úhradu celkové ceny Objednávky je možné realizovat v hotovosti při převzetí zboží (dobírka) nebo převodem finančních prostředků na účet Prodávajícího.

3.2 Úhrada celkové ceny Objednávky ze strany Kupujícího je považovaná za realizovanou jen tehdy, když banka Kupujícího doručila Prodávajícímu potvrzení o akceptování úhrady.

3.3 Úhrada zrealizovaná jiným způsobem než je definováno v bodech 4.1 a 4.2 může být akceptovaná pouze na základě předcházejícího souhlasu Prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

4.1 Místem dodání zboží je Doručovací adresa určená Kupujícím (na Stránce uvedené v části „Osobní údaje, Údaje o příjemci“). Kupující může mít nadefinováno více Dodacích adres.

4.2 Zboží dodává Prodávající ve dnech pondělí až pátek. V případě, že na některý z uvedených dní připadá státní svátek a/nebo den pracovního klidu, může být takový den chápán jako nepracovní.

4.3 Datum a čas dodání si Kupující volí při zadávání Objednávky v rubrice „Poznámka“.

4.4 Za nejpozdější možný termín dodání si může Kupující určit den (datum) následující po dni, ve kterém Objednávku odeslal, nebo po dohodě s Prodávajícím pozdější termín.

4.5 Kupující si může jako možný čas dodání Objednávky zvolit čas v rozmezí od 8:00 do 18:00.

4.6 Po dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím je možný dovoz také v jiných časových intervalech a na jiná místa dodání, než jsou uvedena v bodě 5.1, 5.4 a 5.5.

4.7 V případě dodání Objednávky v rozsahu méně než 100% objednaných Položek nebo kusů jednotlivých zboží bude Kupujícímu zohledněna příslušná částka za nedodané zboží. V případě že Kupující uhradil Objednávku předem, bude mu takto vzniklý přeplatek připsán na jeho původní účet v Bance (ze kterého přišla platba) nejpozději do 10 kalendářních dní. V případě dohody může být částka vyplacena Kupujícímu v hotovosti přímo při převzetí zboží.

4.8 Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v poli „Osobní údaje, Údaje o příjemci “. Doručením Objednávky se rozumí dopravení zboží k prvním uzamykatelným dveřím domu nebo bytového domu. V případě, že Kupující bydlí v obytném celku, do něhož je vstup omezený (rampa, brána, vrátný, apod.), je povinen zabezpečit personálu Prodávajícího přístup. Prodávající nenese zodpovědnost za nedodání zboží v případě neumožnění přístupu na Dodací adresu.

4.9 Převzetím Objednávky může Kupující pověřit také jinou osobu, než je Příjemce. Příjemce může převzít zboží v případě nepřítomnosti Kupujícího v čase, který si Kupující vybral pro donášku zboží, a zároveň Příjemce akceptuje převzetí zboží za stejných pravidel a podmínek, jaké si pro donášku vybral Kupující. Osoba na Dodací adrese, která přebírá zboží, je ze strany Prodávajícího pokládána za autorizovanou osobu na převzetí zboží. Pokud ani Kupující, ani Příjemce nebude přítomen v místě převzetí zboží, Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího o a snažit se dohodnout jiný termín dodávky zboží.

4.10 V případě, že objednávku nebude možné doručit z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen odebrat zboží v sídle společnosti DespaD, s.r.o. nebo se dohodnout se zákaznickým centrem na jiném termínu doručení.

4.11 V případě nepříznivého počasí nebo v případě nepředvídaných komplikací bude potřeba přizpůsobit dodávku zboží těmto podmínkám a možná také změnit termíny a časy dodání zboží určeného Kupujícím. V případě velmi výrazného zpoždění bude Kupující ze strany Prodávajícího kontaktován a uvědoměn o změněném termínu a čase dodání. Objednané zboží Prodávající doručí hned v prvním možném termínu, který mu podmínky umožní. Prodávající bude kontaktovat Kupujícího na dohodnutí si jiného vhodného termínu nebo místa dodání.

4.12 Vlastnické právo na zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím, pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny.

V. Reklamace objednávky

5.1 Prodávající garantuje kvalitu dodávaného zboží.

5.2 Při převzetí zboží je potřeba zkontrolovat si počet jednotlivých položek a také případné fyzické poškození zboží. Kupující je povinen uskladňovat zakoupené zboží podle instrukcí výrobce na obalu. Reklamace nebude uznaná, pokud zákazník prokazatelně nedodržel instrukce výrobce nebo pokud byla Závada způsobena jeho nesprávnou manipulací a skladováním.

5.3 Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené prostřednictvím www.bataty.sk

5.4 Reklamaci je nezbytné uplatňovat bez zbytečného odkladu, a to ihned na místě při doručení zboží Kupujícímu.

5.5 Reklamace musí být vyhotovena emailem na kontaktní údaje www.bataty.sk

5.6 Na zboží se vztahují identické záruční podmínky, jako jsou uvedeny na výrobku od daného výrobce/dovozce/dodavatele.

5.7 Kupující odpovídá Prodávajícímu za všechny ztráty, které mu vzniknou tím, že úmyslně porušil některé z předcházejících ustanovení, resp. že neuváděl pravdivé údaje ve svém registračním formuláři.

5.8 Včas reklamované zboží, prokazatelně zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.bataty.sk (faktura nebo příjmový pokladní doklad), bude reklamace řešena po dohodě s kupujícím:

a) výměnou za zboží nové (pokud je na skladě),

b) vrácením peněz,

c) odpočítáním sumy reklamovaného zboží v následující objednávce.

VI. Storno objednávky

6.1 Zadanou Objednávku je možné ze strany Kupujícího stornovat nejpozději den před datem dodání, a to zasláním e-mailu na adresu: info@bataty.sk s uvedením čísla objednávky.

6.2 Objednávku není možné ze strany Kupujícího stornovat v den určený Kupujícím jako den dodání Objednávky.

VII. Záruční doba

7.1 Na potraviny je poskytovaná záruční doba rovnající se datu spotřeby Na výrobky, které nemusí mít uvedenou záruční dobu, se vztahuje zákonná záruční doba. Při používání je potřeba řídit se návodem na použití a údržbu.

7.2 Přiložený doklad o prodeji slouží zároveň jako záruční list. Záruční doba začíná plynout v den odevzdání zboží. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí podle Občanského zákoníku. Záruku je možné uplatnit prostřednictvím zákaznického servisu Prodávajícího.

VIII. Práva a povinnosti prodávajícího

8.1 Prodávající je povinen zpracovat závaznou Objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na Dodací adresu v termínu, který si zvolil Kupující. Při převzetí zboží od Prodávajícího obdrží Kupující kopii své Objednávky, potvrzení o dodaném a nedodaném zboží a potvrzení o platbě.

8.2 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

8.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné Objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu nebo také bez uvedení důvodu. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající od takové smlouvy odstoupí v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat na trh.

8.4 Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit ustanovení těchto Podmínek a všechny ceny a poplatky bez předcházejícího upozornění. Nové Podmínky a ceník nabývají účinnosti a jsou závazné pro Kupujícího jejich uveřejněním na Stránce.

8.5 Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb při publikování jednotlivých údajů na Stránce.

IX. Práva a povinnosti kupujícího

9.1 Kupující je povinen být kdykoliv v rámci zvoleného časového intervalu dostupný a schopný převzít Objednávku.

9.2 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou Dodací adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

9.3 Kupující je povinen odebrat objednané zboží v rozsahu uvedeném v Objednávce a zaplatit celkovou cenu.

9.4 V případě porušení povinností definovaných v bodech 9.1 až 9.3, tj. pokud není Kupující na vyzvání schopen převzít (nepřevezme) Objednávku kdykoliv ve stanoveném časovém intervalu, je takovéto porušení považované za nepřevzetí Objednávky ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek 5 EUR. Kupující je i nadále svou objednávkou vázaný.

9.5 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud ho o to požádá písemnou formou resp. e-mailem. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dní od doručení písemné žádosti resp. e-mailu Kupujícího údaje o Kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účely účetnictví, daňové účely a také jiné účely v souladu se zákonem č. 395/2002 Sbírky zákonů o archívech a registraturách a o doplnění některých předpisů.

9.6 V případě, že zboží při převzetí Příjemcem není v souladu s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou daného zboží za zboží objednané, nebo za jiné srovnatelné zboží.

9.7 Kupující odpovídá za aktuálnost svých údajů zadaných na Stránce, včetně adresy, platebních informací, telefonního čísla, emailové adresy a údajů týkajících se jiné přebírající zboží. Aktualizovat údaje může Kupující prostřednictvím zákaznického servisu Prodávajícího.

X. Licence, Autorská práva

10.1 Autorská a majetková práva. Celý obsah jako aj dizajn, text a grafika včetně úprav, výběrů a sběru a veškerý software jsou majetkem Prodávajícího. Prodávající tímto uděluje souhlas výhradně pouze na jejich prohlédnutí, elektronické kopírovaní a tisk v papírové podobě za účelem zřízení Objednávky.

10.2 Jakékoliv další používání materiálů ze Stránky včetně modifikace, distribuce nebo kopírování za účelem jiným než bylo definováno v bodě 11.1, je bez předchozího souhlasu Prodávajícího zakázané. Kupující nebo třetí strana bere na vědomí, že Prodávající zůstává jediným vlastníkem těchto materiálů a že Kupující nebo třetí strana nezískává žádná majetková ani autorská práva stažením takových materiálů. Prodávající si vyhrazuje právo odvolat kdykoliv tuto autorizaci a jakékoliv použití může být okamžitě přerušeno písemným oznámením ze strany Prodávajícího.

10.3 Ochranná známka/Logo. Označení „DespaD“, všechna loga Prodávajícího a všechny tituly, písma, jména, grafika a tiskové ikony, známky služeb Prodávajícího nebo jiný majetek patřící Prodávajícímu nesmí být použit jiným způsobem, než jak je přesně vymezeno těmito Podmínkami.

10.4 Všechny ostatní ochranné známky, jména produktů a názvy společností nebo loga objevující se na Stránce jsou majetkem jejich zákonných vlastníků a Kupujícímu nevzniká žádné majetkové ani autorské právo týkající se těchto ochranných znaků, loga a názvů používáním Stránky nebo služeb Prodávajícího.

XI. Dostupnost stránky

11.1 Kupující bere na vědomí, že se může vyskytnout situace, kdy Stránka nebude přístupná nebo nebude z nějakého důvodu fungovat.

11.2 Přístup na Stránku je zabezpečený jednorázově. V případě potřeby kontaktovat Prodávajícího může Kupující kdykoliv poslat mail na adresu info@bataty.sk

11.3 Kupující souhlasí s tím, že nese zodpovědnost za důvěrnost informací týkajících se osobních údajů použitých na Stránce. Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněného nahlášení Stránky pod jeho jménem bezodkladně informuje zákaznickou linku.

11.4 Kupující souhlasí s uplatněním zákonů, které upravují služby poskytované Prodávajícím, Stránky a těmito Podmínkami. Kupující potvrzuje, že je plnoletý (18-letý a více) a je způsobilý souhlasit se smlouvou a vykonávat výše uvedené povinnosti.

Závěrečná ustanovení

Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sbírky zákonů o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito Podmínkami nedotknuté. Prodávající nezodpovídá za zpožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto Podmínek, pokud bylo takové zpoždění způsobeno okolnostmi vylučujícími zodpovědnost, a má právo při plnění svých závazků na přiměřené prodloužení lhůty.

 

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 10.10.2014