Barion Pixel

Ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu zákona 18/2018 Sb.

Základní informace

Provozovatelem internetové stránky a správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je DespaD, s.r.o. Dlhá 819/27, 949 01 Nitra – Slovenská republika, IČO: 47179040.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete za účelem doručení zboží nebo poskytnutí služeb v rozsahu:

 • konečný spotřebitel: jméno, příjmení, adresa doručení, telefonický kontakt a emailovou adresu,
 • právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel: jméno, příjmení, obchodní název, IČO, DIČ, e-mailová adresa, adresa sídla – fakturační adresa, adresa doručení, pokud je odlišná od fakturační adresy, přičemž pokud není adresa doručení uvedená, má se za to, že dodání zboží a služeb má být provedeno na fakturační adresu, telefonický kontakt..

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Může se např. stát, že si u nás zboží zakoupíte vy, ale nechcete ho vyzvednout či reklamovat. Ve své objednávce můžete vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné např. přebírat zboží či zboží reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • mákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem / problémem, musíme k jeho zodpovězení / vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z toho důvodu, že je potřebujeme na uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i proto, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech.

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete koupit. Jakmile je smlouva uzavřena, zpracováváme vaše osobní údaje proto, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli koupené služby. Na základě tohoto právního důvodu zpracováváme tedy pouze údaje fakturační a doručovací.

Souhlas

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (viz stránka kontakty).

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: námi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. neodevzdali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak případně také částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu odevzdáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a pak osobní údaje neprodleně smazat.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V první řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je to doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme vhodná opatření technického charakteru. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s  ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladších 16 let

Naše internetová stránka není určena pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze tehdy, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek i právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@bataty.cz nebo na tel. čísle 728 348 384.

Přístup (přenositelnost)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů.
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.
 • Kdo kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů.
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uložené.
 • Zda máte právo požadovat od nás opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitky proti tomuto zpracování.
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (vymazání se však nedotkne dat na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obranu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. když za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování údajů a máte za to, že při posuzování námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně.
 5. Povinnost vymazání stanoví zvláštní právní předpis.
 6. Jde o údaje dětí mladších 16 let.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail info@www.bataty.cz

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete namítat proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku lze odeslat na e-mail info@www.bataty.cz

Omezení zprcování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obranu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitky podle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat jen s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Pokud jste toho názoru, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, když budete situaci řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního emailu nebo telefonického kontaktu.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.05.2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bataty.cz